Student Name:: Ian A. Pali
Class Type :: Initial Guard Card Class
Class Date :: 05/03/2018