Student Name:: Leesha Chong
Class Type :: Initial Guard Card Class
Class Date :: 02/15/2019