Student Name:: Yaeko Fernandez Kano
Class Type :: Initial Guard Card Class
Class Date :: 05/18/2018